Stanovy ČOS

Základní dokument České obce sokolské, stanovy. Nejcitlivější a zároveň nejžádanější téma, kterého se lze dotknout. Téma, které vyvolává vášně, boří a rozděluje. Proto se mu nelze vyhnout. Jsem si dobře vědom, že mnozí čekají, jak se k otázce stanov postavím. Vzhledem k povaze látky budu opatrný, ale i kritický.

Změna stanov schválená v roce 2013 měla v hnutí pravděpodobně silnější odezvu, než se nám na první pohled může zdát. Jednot, které se pokoušejí vyvázat ze vztahů k ČOS je jen pár, avšak ne těch, které svůj pohled s nedůvěrou obracejí k Tyršovu domu. Přesný stav nikdo nezná.

 

SOKOL NENÍ PŠTROS

O nepříjemných věcech nemluvíme. Hlavně se v tom moc nešťourat, ono to přejde. Tento přístup je nejen krátkozraký, je chybný. Sokol prošel v nedávné historii podobnou transformací, jakou je poslední změna stanov. Zmiňuji se o ní v kapitole Organizační struktura. Mám na mysli zrušení kolektivního členství v roce 1996, které provázely podobné emoce. Jelikož jsme se nepoučili, opakujeme tuto kapitolu se vším všudy. Nezažil jsem tu první změnu, přesto si troufám tvrdit, že děláme stejnou chybu. Omezujeme se na formální stránku věci, ale samotné podstatě se vyhýbáme. Nestrkejme hlavu do písku a postavme se problému čelem. Změřme ho, prozkoumejme možnosti a řešme.

STOJ NA HLAVĚ

„Nové stanovy postavily celou organizaci de facto na hlavu.“ Tento názor není ojedinělý. Přestože ČOS je od roku 1996 spolkem (dříve sdružením) jednotlivců, kteří jsou organizováni v tělocvičných jednotách a župách, vnímá řada jeho členů poslední úpravu stanov tak, že do roku 2014 byly základními kameny Sokola jednoty, na kterých stály župy a následně ČOS, kdežto od roku 2014 je základním kamenem ČOS, na kterém stojí župy a jednoty jako pobočné spolky. Z pohledu práva to tak asi je. ČOS, jako spolek hlavní, může podle občanského zákoníku existovat i bez jednot a žup (pobočných spolků). Není to ale jen formální záležitost?

pyramidy

Já nahlížím na situaci jinak. V původních stanovách vznikala jednota jako právní subjekt rozhodnutím předsednictva ČOS o přijetí do ČOS. Vznikalo tím občanské sdružení, organizační jednotka ČOS a právnická osoba. V nových stanovách vzniká jednota opět rozhodnutím předsednictva ČOS o přijetí do ČOS. Vzniká tím pobočný spolek, organizační jednotka ČOS a právnická osoba. V nových stanovách se navíc právní subjektivita jednot a žup výslovně odvozuje od právní subjektivity ČOS a dále se ČOS zříká odpovědnosti za konání jednot a žup. Oboje stanovy přisuzují jednotám a župám stejná práva a ČOS právo rozhodovat ve věcech společných. Jak závažný je vztah hlavní spolek - pobočný spolek? Dává sám o sobě ústředním orgánům právo rozhodovat o jednotách a župách? Nejsem právník a mohu se mýlit, ale nový občanský zákoník tento vztah nijak neupravuje, je tedy na nás, jak si ho ve stanovách ukotvíme. Toto ukotvení pak bude závazné i pro justici.

Jsem připraven a přeji si mluvit o výhradách s každým, kdo se chce vyjádřit, kdo vidí problém, který je ostatním skryt. Ve vlastním zájmu musíme.

NEZÁVISLOST VERSUS OCHRANA

V problematice stanov se velmi silně střetávají dva požadavky - suverenita jednot a ochrana majetku. Základním principem našeho světa je dualita. Pokud někde přidáte, jinde musíte ubrat. Vždy, když se snažíte něčemu systémově bránit, přinese to komplikace. Tohle pravidlo se nedá obelstít. Je zde přirozená potřeba chránit sokolský majetek proti chybám a zneužití. Ochrana je řešena kontrolním mechanismem, který přesahuje právní rámec jednoty, čímž přirozeně oslabuje její nezávislost. Máme před sebou dvě otázky. Jde kontrolní mechanismus postavit jinak? Lze upravit parametry současného mechanismu tak, aby jednotám vyhovoval?

Sokol je založen na samosprávném fungování jednot. Jednota je právnická osoba, za kterou ČOS odmítá odpovědnost. Tu nesou naši činovníci. Tak proč se máme ptát ČOS, zda můžeme udělat to, či ono? Velmi jasná konstrukce a zcela oprávněná. Zádrhel je v systému a jeho nastavení. Máme velké i malé jednoty. Činovníci jednot a žup, tedy vy i já, nejsme vždy zkušenými lidmi v oblasti práva, financí, nemovitostí, obecně toho, co je právě na stole k řešení. Jsme nadšenci, kteří se přihlásili k sokolské myšlence, protože v ní spatřujeme smysl a přínos pro společnost. Proč je kontrola práce nás nadšenců nutná? Protože ústředí ČOS není tím, čím by vedle programového vůdce a vrcholným veřejným představitelem mělo být především - servisní organizací.

SPRÁVA A ČINNOST

Jedním z hlavních pilířů projektu Vize 18 je jasné vymezení rolí a způsobu fungování Sokola právě proto, že přes veškerá slova o servisu jednotám ze strany ústředí ČOS, je úroveň tohoto servisu tristní. V mnoha oblastech neexistuje vůbec. Proto jsou stanovy trnem v oku, neboť v návaznosti na nový občanský zákoník staví i ty nejmenší jednoty na úroveň akciových společností. Místo nabídnutí pomocné ruky jsme do stanov ukotvili kontrolní mechanismy, které omezují nezávislost jednot, což se dotklo zejména těch velkých. I když byl úmysl dobrý, stav komunikace a způsob řízení dotvořily zápalnou směs a požár byl na světě.

Vraťme se však ke smyslu spolku. Sokol přeci není o shromažďování a správě nemovitostí. Drtivá většina členů nevstupuje do Sokola proto, že chtějí nést odpovědnost za jeho chod a majetek. Členstvo chce cvičit a sportovat, Sokol má vyšší cíle. Naše tělocvičny jsou pouhým prostředkem k tomu, čeho chceme dosáhnout. Bohužel, debata o majetku téměř zcela vytlačuje tu o vlastní činnosti a směřování. Sokolovny máme díky činnosti, nikoli obráceně. Jakkoli je téma majetku důležité, činnost je vždy víc. Nezapomínáme na to?

Hlavním úkolem pro ČOS a župy se v následujících letech musí stát vybudování servisní organizace. Tíha rozhodování a z nich plynoucí odpovědnost zůstane na volených činovnících, avšak ti se budou moci obrátit na odbornou pomoc v řešené oblasti. Tímto způsobem lze zachovat nezávislost jednot, vyvarovat se chyb při správě Sokola a zaměřit hlavní úsilí na činnost.

REVIZE STANOV

Nové stanovy platí a sjezd je potvrdí. Nadále probíhá připomínkování stanov. Výbor ČOS uložil předsednictvu ČOS přepracovat stanovy do moderní podoby. Připomínky shromažďuje legislativně právní komise ČOS. Vede se debata o tom, zda ale stanovy znovu měnit. Má odpověď na tuto otázku je ANO.

Naše stanovy jsou děravé jako ementál. Jejich znění, včetně způsobu schválení, vyvolalo silnou odezvu. Uvnitř organizace nastalo velké pnutí, kdy silné jednoty vyjadřují nespokojenost a v případě neochoty vedení změnit přístup i vůli opustit ČOS. Existují také názory, že současný postup je ze strany vedení ČOS úmyslný, že za jeho konáním je skrytá snaha o získání majetku jednot. To jsou problémy, ke kterým je třeba se postavit čelem a to nejen připomínkováním paragrafů stanov. Odráží se v nich všechny hlavní části, které popisuje Vize 18 – řízení, komunikace, atd.

Část členstva zastává názor, abychom stanovy vytvořili od nuly. Souhlasím, že po formální stránce je to třeba. Předkládal jsem modernější podobu v průběhu roku 2013 a mám představu, co to znamená. Co však obsahová stránka? Které části stanov nevyhovují fungování organizace a proč? Jak bychom měli postupovat při tvorbě, naznačuji v projektu Bílá kniha ČOS. To však nelze udělat bez širší debaty, setkávání a vysvětlování. Dále je důležité si uvědomit, že do sjezdu se to nestihne připravit, tedy pokud někdo nemá přepracované a obecně přijatelné stanovy v šuplíku.

Tento bod bude řešit jarní výbor ČOS a bude to rozhodování zásadní.

NOVELA ZÁKONA

Neméně důležitý je samotný občanský zákoník. Jeho poslední znění představuje velkou změnu. O potřebě zákon novelizovat se začalo mluvit snad ještě před jeho schválením. Je naším úkolem zhodnotit, jaké možnosti a překážky pro nás představuje.

Již dnes můžeme diskutovat o vhodnosti právní formy, kterou dnes máme. Setkal jsem se s názorem, že pobočné spolky by mohly mít v budoucnu problém s čerpáním podpory z obcí. Ve spolupráci s dalšími spolky, které stojí před podobnými problémy, můžeme hledat takové uspořádání, které by spolkové činnosti svědčilo nejlépe. V návaznosti prostřednictvím našich činovníků vybízet ke spolupráci zákonodárný sbor a předkládat mu pasáže, které potřebujeme změnit. Nesmíme stát stranou. V opačném případě budou o našem fungování rozhodovat jiní.