Vize 18

Interní audit

Základním předpokladem pro dobré řízení je znalost vnitřní struktury, vztahů a skutečného stavu věcí. Proto je nezbytné podrobně zkoumat fungování organizace na všech úrovních a to jak po stránce řídicích struktur, tak i po stránce programové.

Pokud bychom měli být přesní, nejedná se o interní audit, tak jak je definován. V našem případě jde v první řadě o rozsáhlou analýzu celého hnutí, během které budou vytvořeny nástroje pro trvalé sledování chodu. Tento náročný úkol považuji za zásadní, cheme-li se někam posouvat.

CO JE TO INTERNÍ AUDIT

V první řadě nejde o finanční kontrolu. Interní audit je systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti řízení a správy organizace. Jinak řečeno jde o systematické zkoumání věcí s cílem odhalit a následně změnit ty, které organizaci neprospívají, resp. které lze zlepšit, aby organizace fungovala hladčeji, tj. mohla se více soustředit na svůj základní úkol.

Cílem je analyzovat stav, sestavit modely, které budou v budoucnu automaticky generovat ukazatele fungování hnutí, vzdělávat a postupně zavést principy tzv. good governance, což lze volně přeložit jako „dobrá správa“.

ČÁSTI ZAMÝŠLENÉHO AUDITU

Naše organizace je velká a úměrně tomu je velký projekt auditu. I proto ho musíme rozdělit na dílčí části. Rozbor situace se postupně dotkne celé organizace.

ANALÝZA ÚSTŘEDÍ

S tak rozsáhlou analýzou nelze začít nikde jinde než od hlavy. Předmětem analýzy budou struktury ČOS a Tyršova domu a jejich provázanost. Struktura financování má zásadní vliv na způsob fungování. Poznatky z této analýzy mohou být užitečné pro dopracování diskutovaného organizačního řádu. Dále přijde na řadu fungování P ČOS a jeho poradních orgánů a to z pohledu definice cílů a úkolů, plány činnosti a jejich plnění a hodnocení. Následně se zaměříme na vztahy předsednictva a výboru ČOS v oblastech vzájemné komunikace a spolupráce. A nakonec se podíváme na fungování programových útvarů.

ANALÝZA ŽUP

Po rozboru ústředí budeme přesouvat pozornost k župám. Začneme vztahem ústředí a žup, fungováním vyslanců, přenosem informace z výboru ČOS do žup a zpět. Následně se zaměříme na vztahy mezi programovými útvary ústředí a žup, přenosem informace a mírou spolupráce. Dále se zaměříme na vlastní fungování žup a jejich orgánů, podobně jako v případě ústředí.

ANALÝZA JEDNOT

Dalším stupněm analýzy budou jednoty. Začneme vztahy jednot a žup, fungování vyslanců do výborů žup, přenosem informace do jednot a zpět, jak po stránce řídicí tak programové. Dále se podíváme na vztah jednot k ústředí a pokračovat budeme vlastním fungováním jednot, podobně jako u ústředí a žup. Zhodnotíme fungování výborů, kontrolních komisí, správu majetku, velikost, počet aktivních členů, trendy členské základny, počty cvičitelů a trenérů a jejich kvalifikace, též programovou nabídku, sportovní oddíly, akce, výsledky, způsob prezentace a komunikace. Zkrátka vše.

ANALÝZA OKOLÍ

Posledním článkem bude analýza okolí, podmínky fungování, tj. vztahy se samosprávou, velikost konkurence v místě a okolí, počet obyvatel v místech našeho působení, míry nezaměstnanosti, atd.

NÁSTROJE

Zjištěné údaje promítneme do geografických map, sestavíme trendy a nástroje, které budou sledovat parametry chodu organizace v budoucnu. Tyto nástroje se stanou neocenitelným zdrojem informací nejen o aktuálním stavu, ale také nástroji pro odhad našich potřeb do dalších let. Právě tyto nástroje budou vedle aktuálních dat výstupem projektu.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS