Vize 18

Strategie 22

Sokolu nepřísluší žádný menší úkol, než vychovávat čestného, zdravého a schopného člověka, o kterého se bude moci tato země opřít.1 V tom jednoduchém vyjádření je obsaženo vše a odtud vyjdeme. Je to parafráze závěru VII. valného sjezdu sokolstva z roku 1924. Zdravé a krásné lidské tělo, souladné vypěstění celého člověka, povahy ucelené, neoblomné, pravdymilovné a spravedlivé, lidé silní, krásní a dobří – to je cíl naší sokolské výchovy.2 V těchto několika větách je obsaženo celé sokolské poslání a na nás je toto poslání přetavit do jazyka dnešní společnosti a realizovat je.

Na konci stránky naleznete odkaz na závěrečnou práci, která rozebírá programové dokumenty ČOS, srovnává je s programy jiných organizací a navrhuje postup, jak Sokol v tomto směru rozvíjet. Práce je sice psána z pohledu cvičebního systému, ale navržený přístup lze zobecnit a aplikovat na každou část spolku. Princip je ilustrován na obrázku níže vybraným z odkazované práce.

Pyramida strategie 22

Strategie 22 představuje střednědobý výhled a plán do roku 2022. Jejím obsahem je několik dílčích konceptů, nastíníme, jak by mohla vypadat vize a mise spolku, pozastavíme se nad hodnotami a principy, na kterých chceme stavět a kterých se chceme držet a představíme její milníky. V souladu s navrženým postupem musíme začít vizí a misí Sokola.

Sokolské poslání a hodnoty

Čím chceme ideálně být? Odpověď na tuto otázku je naše vize. Co a pro koho děláme? To je naší misí. Jinými slovy, jaký je náš úkol, směr a cíl?3 Miroslav Tyrš měl neuvěřitelný cit pro názvy a hesla. Řečí moderního řízení by jím položená otázka mohla znít: Jaké se naše poslání (úkol), mise (směr) a vize (cíl)? Odpovědi na tyto otázky jsou stěžejní pro budoucnost. Nelze je dát jednorázově, téma je nutno udržovat živé.

Vize

Chceme vychovávat budoucí generace zdravých, slušných a sebevědomých lidí.
Chceme být integrujícím prostředím, zdravým jádrem občanské společnosti.
Chceme být zdrojem zdraví, dobré nálady a pozitivní hybné síly.
Chceme být spolehlivým a pevným partnerem země, státu i Evropy.

Mise

Rozvíjíme člověka po všech stránkách. To je sokolská všestrannost. Cvičíme a trénujeme, soutěžíme, setkáváme se a poznáváme. Rozvíjíme pohybové dovednosti, kompenzujeme pracovní zátěž, udržujeme naše členy tělesně i duševně svěží. Tančíme, zpíváme, cestujeme, táboříme a objevujeme rodnou zem i vzdálenější kraje, rozšiřujeme své obzory. Hrajeme divadlo, pořádáme a navštěvujeme přednášky, vzděláváme sebe, naše cvičitele, trenéry, členy i veřejnost. Připomínáme tradice, významné události a osobnosti, účastníme se veřejného života. Jsme tu pro každého bez rozdílu a každý si u nás najde to své, to, co ho baví a naplňuje.

Formulovat obecně přijatelnou vizi a misi organizace, ve smyslu významu odborných termínů, je obtížné. Samozřejmě, jsme teprve na začátku celého procesu a výše uvedené formulace nejsou ani zdaleka konečné. Ani to není naším cílem. Marketingová podoba, nebo lépe řečeno, finální podoba, která se bude komunikovat musí být stručnější. Text výše je spíše úvahou, jaké hodnoty by se do vize a mise měly promítnout.

Hodnoty a principy

Je hezké mít vizi a misi, avšak neméně důležitou součástí je vědět, na jakých hodnotách a principech chceme budoucnost, naše poslání, realizovat. Nejvyšší hodnotou v Sokole je člověk. Svobodný, činorodý, zdravě sebevědomý jedinec, který je plnohodnotnou součástí lidské společnosti.

Cvičením se učíme překonávat překážky i sama sebe. Sportovním zápolením poznáváme radost z výher i hořkost porážek. Učíme se tak respektu a účtě k sobě samým i soupeřům. Hromadné skladby nás učí být součástí velkého týmu, kde jednotlivec nemůže obsáhnout vše, avšak podílí se na velkém díle, kde osobní ambice nic neznamená a nezmůže a přesto je každý jeden z nás nezastupitelný a důležitý.

Antický ideál, na kterém Miroslav Tyrš vystavěl své dílo, kalokagathia, harmonický rozvoj duše a těla, představuje víru, že dobré a krásné musí jít ruku v ruce. Myšlenky a principy helénistického Řecka, místa zrodu demokracie, estetický cit pro krásné a prozíravost umožnila Tyršovy zkompilovat tyto principy do nesmrtelného odkazu. Pro soubor hodnot, kterým sokolové v minulosti věřili, se vžil název sokolství. Moderní Sokol zcela přirozeně nemůže a nebude vycházet z jiných principů, nejvýše svůj program obohatí, ale hodnotám zůstane věrný. Sokolství je životní styl. Sokol byl školou občanské společnosti a demokracie, bratrského, čestného a otevřeného jednání, rovnosti nikoli však rovnostářství, skromnosti a pokory, ale též hrdosti, vytrvalosti a osobní odvahy. Tyto hodnoty byly obsaženy v heslech, která nikdy nepozbyla platnosti. Ni zisk, ni slávu! Věčný ruch! Tam svět se hne, kam se síla napře!

Plán strategie 22

Sokol 2020

Náš plán má dvě stěžejní části. Tou první je Sokol 2020, odvážný pohled do zrcadla, naprosto veřejná a otevřená debata o Sokole, jeho hodnotách, významu v dnešní společnosti, zkrátka o všem. Debata by měla probíhat nejen na půdě Sokola, ale naprosto otevřeně ve veřejném prostoru. Cílem je vtáhnout do této debaty představitele veřejnéh života. Názory veřejnosti se nám nemusí líbit, ale musíme je umět vyslechnout a nabídnout jí jiný pohled. Diskuse by měla proběhnout v příštím roce.

Sokol 2.0

Druhou významnou částí je realizace konceptu Sokola 2.0. Je o vytvoření dílčích částí, popsaných v předchozích kapitolách - Tyršův klub, Inovační Centrum Sokola a Cvičitelský sbor. To vše na půdě současného Sokola, klidně pod jinými názvy, ale s otevřenou myslí. Potřebné změny budou obtížné, ale vyhnout se jim nelze. Zmíněné koncepty jsou správné a postupně se prosazují, právě proto, že jich je zapotřebí. Nastartování těchto konceptů by mělo proběhnout do roku 2022, proto strategie 22. Samozřejmě, že je vše třeba daleko podrobněji rozpracovat.

 

PDF

Návaznosti ve cvičebních programech sokolské všestrannosti

čtvrtek 7. října 2021 08:34 - 2.93 MB - pdf - Závěrečná práce obsahující rozbor programových dokumentů ČOS a návrhy pro budoucnost. Chráněno autorským zákonem.


1 Milan Sobota na konferenci Vize 18 v Olomouci.
2 Jan Waldauf, Sokol - malé dějiny velké myšlenky.
3 Miroslav Tyrš, Náš úkol, směr a cíl. Úvodní stať časopisu Sokol z roku 1871, považována za základní programový dokument hnutí. Obsahuje nadčasové teze aplikovatelné na spolky, firmy, společnosti, státy i národy.

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS